Podniková eurytmie

Zakladatelkou podnikové (sociální) eurytmie je Anna-Marie Ehrlich z Holandska, která se jejím rozvíjením zabývá již od 80. let 20. století. Vedle umělecké, pedagogické a léčebné eurytmie, se podniková eurytmie považuje za čtvrté odvětví eurytmie.

Podniková eurytmie má sloužit třem hlavním účelům. Prvním z nich je vnesení rovnováhy do jinak jednostranné a stereotypní činnosti na pracovišti (práce s počítačem, automatické pohyby, sedavý způsob práce atd.). Neboť skrze eurytmická cvičení se člověk učí rozvíjet vědomí a ovládání vlastního těla a pohybu, bdělosti a koncentraci. V eurytmii je každý pohyb vždy vedený z vnitřního impulsu, nikdy není vedený pouze mechanicky či ze zvyku, nýbrž s plnou účastí vědomí na tom, co právě děláme a na ničem jiném. Proto může být eurytmie velmi nápomocná na těch pracovištích, kde vládne často nevědomý a automatický způsob práce podle zažitých vzorců. Člověk se tak učí duchapřítomnosti a posiluje vlastní vůli, aby se stala hybným motorem pohybů a činnosti.

Zadruhé je určena k podpoře procesů učení a tvůrčích schopností. U mnoha procesů se objevuje otázka, jak uplatnit získané poznatky v praxi. V eurytmii však vede cesta opačným směrem. Nevede od myšlení k jednání, nýbrž od jednání k myšlení. Člověk poznává určitou myšlenku skrze svůj pohyb. V eurytmii se také často stává, že naší hlavě je jasné, jaký pohyb máme vykonat, ale naší myšlence se nedaří doputovat do rukou a nohou. Častým cvikem se tedy učíme ,,myslet‘‘ rukama a nohama. Krom toho různá eurytmická cvičení činí naše myšlení pohyblivější a pružnější, aby nežilo pouze ve strnulých a ztuhlých představách.

Nakonec může být podniková eurytmie sociálně utvářejícím elementem. Ve skupinových eurytmických cvičeních je velmi důležité být si vědom pohybu ostatních a dokázat s nimi sladit své vlastní pohyby. Tím člověk rozvíjí svou vnímavost pro druhé okolo sebe. Během cvičení si někdy musíme navzájem pomáhat, například tehdy, když jde o to někomu vysvětlit, jak se má pohybovat. Rozvíjíme neverbální a neintelektuální komunikaci. Učíme se ohleduplnosti a toleranci k chybám ostatních, neboť v eurytmii dojdeme i k nahlédnutí svých vlastních chyb a nedostatků. Proto je k eurytmii zapotřebí i jisté odvahy, neboť se v ní odkrýváme takoví, jací doopravdy jsme.

Abychom získali o podnikové eurytmii konkrétnější představu, podíváme se nakonec ještě na dvě hlavní eurytmická cvičení:

STÁHNUTÍ A UVOLNĚNÍ
Eurytmická cvičení v pracovním prostředí probíhají většinou ve skupině lidí z jednoho pracoviště. Cvičení stáhnutí a uvolnění na kruhu může být jedním z úvodních cvičení. Toto cvičení vychází z rytmu nádechu a výdechu. Podobně, jako se vzduch při nádechu dostává z okolí dovnitř do plic, stahuje se i kruh směrem dovnitř a tak, jako se při výdechu vzduch vrací opět do okolí, se i skupina dostává opět na periferii. K tomu můžou ruce vykonávat gesto stáhnutí a otevření. Už při tomto prvním cvičení si účastnící všimnou, že k tomu, aby byl pohyb společný a harmonický, člověk nevykročí sám za sebe, ale zároveň s ostatními ze skupiny. Účastníci se tedy učí hledat společný impulz k začátku pohybu, společné tempo, dynamiku, koordinovat svoje pohyby s pohyby ostatních. Člověk najednou obrací pozornost od sebe a vlastní činnosti k tomu, co dělají ostatní, a hledá cestu, jak s nimi svoje pohyby sladit, aby tvořili jeden živý celek. K tomu potřebuje ovládat vlastní pohyb a být schopen rozšířit své vědomí od sebe k ostatním. Jsou to všechno činnosti, které jsou v podstatě normální, ale eurytmická cvičení se snaží je vědomě rozvíjet a pěstovat. Na cvičení stáhnutí a uvolnění existují různé variace, např. vytvořit 2 kruhy – vnitřní a vnější s tím, že jedna skupina začíná pohybem ven a druhá dovnitř.

CVIČENÍ S DŘEVĚNOU KULIČKOU
U cvičení z podnikové eurytmie se často jako nástroj používají dřevěné kuličky velikosti tenisového míčku. U tohoto typu cvičení je potřeba naučit se nejdříve „techniku“ dávání a přijímání. U dávání je hřbet ruky otočený nahoru a kulička směřuje dolů, u přijímání tvoří otevřená dlaň směřující nahoru jakousi „misku“. Člověk se pak učí najednou dávat i přijímat, rozvíjet odpovědnost (dávání) i důvěru (přijímání). Cvičení jsou často doprovázena mluveným slovem – krátkými texty nebo básněmi. Účastníci se učí vnímat rytmus řeči a sladit s ním svoje pohyby.