Eurytmie

Eurytmii vnesl do světa na počátku 20. století Rudolf Steiner jakožto novou uměleckou formu, která měla sloužit jako prostředek k vyjádření lidského nitra. Eurytmie vznikla nejprve na mluvené slovo, později i na hudbu. V eurytmii se to, co slyšíme jako hudbu či slovo, musí stát skutečně viditelným pro oko. Proto musí eurytmista usilovat o to, aby svým tělem nejen znázornil určité prvky hudby a řeči, nýbrž aby každý pohyb naplnil vědomým vnitřním prožitkem. Teprve tím se v eurytmii může tělo stát nástrojem pro vyjádření lidského nitra. Eurytmie tedy činí slovo a hudbu viditelnou. Nejde v ní totiž o vyjádření osobních pocitů jako je tomu například v klasickém tanci. Eurytmie má vlastní pravidla a zákonitosti, jakýsi pohybový jazyk, který se zrodil z pozorování kvalit hudebních a řečových prvků.

Každý element v hudbě (tóny, intervaly atd.) a řeči (hlásky, rytmus atd.) má odpovídající pohyb či gesto. Tato pravidla a zákonitosti jsou umělci na poli eurytmie nástroji, s nimiž pracuje, a které ho omezují, aby ve své tvorbě neupadl do čisté svévole. Neznamená to však, že by v eurytmii nebyl žádný prostor pro tvůrčí svobodu. Ačkoli je základní charakter gest a pohybů daný, existuje nespočet způsobů, jimiž lze gesto uvést do pohybu. Neboť eurytmista pracuje v podstatě se třemi základními výrazovými prostředky. Prvním je pohyb, jímž eurytmista přechází do určitého gesta. Aby však tento pohyb nezůstal pouze mechanickým, nýbrž aby byl oduševnělým, pojí se k němu pocit, citový zážitek, který se tak skrze fyzické tělo zviditelňuje. K pohybu a pocitu se pak jako třetí řadí ještě charakter, který je jakýmsi volním prvkem v eurytmii. Každé gesto lze vykonat s tíhou či lehkostí, rychle či pomalu, rázně nebo jemně. Tím vším vnášíme do gest to, co se v eurytmii nazývá charakter. Pohybem, pocitem a charakterem je tak vymezen okruh výrazových prostředků, s nimiž by měl eurytmista dosahovat svých uměleckých cílů.

V eurytmii se navíc tak jako v málokterém pohybovém umění obzvlášť výrazně vyjadřuje individualita každého člověka. Proto ačkoli je rejstřík pohybů a gest každému eurytmistovi daný, způsob jejich ztvárnění je vždy jedinečný, neboť každý do něj vnáší cosi nenapodobitelného ze své individuality.